Revongan

Revongan er 0-2 åringene våre

Revongan er de minste barna født i 2018 og 2019, og her er det trygghet og omsorg som står i fokus. Vi legger stor vekt på at tilvenningen skal bli en positiv periode, og at hvert enkelt barn blir møtt ut ifra sine forutsetninger og behov. Å skape gode, trygge relasjoner står sentralt for de minste barna, da dette er grobunn for all læring og utvikling. Vi ønsker at barna skal få en fin og rolig start på barnehagelivet, og legger til rette for faste, trygge stunder med måltid, bleieskift, rydding, påkleding og soving. Vi har en fast dagsrytme som gjør det oversiktlig og trygt for barna. Vi har samlingsstund hver dag der sang står i fokus, og vi vektlegger enkle og faste sanger, rim og regler. Vi bruker også konkreter for å visualisere for barna. Utetiden er viktig for oss, og vi legger opp til rikelig med utetid for barna. Vi har faste turmål, slik at barna skal føle seg trygge og bli godt kjent, og vi er både ute på trilleturer, samt turer til fots i nærmiljøet. Bjørnehiet –lavvoen vår er også viktig for oss, og den fine naturlekeplassen der som innbyr til lek, utforsking, samt god motorisk trening for barna. Årstidene er sentrale gjennom hele året, og vi legger opp til at barna skal få god innsikt i de ulike årstidene, også som en naturlig del av gårds – og friluftslivet. Hver tredje uke har vi gårdsuke der vi steller med dyrene våre og flir i fjøset. Barna skal bli godt kjent med, og trygge på de ulike dyrene vi har i barnehagen.

 

BARNEHAGEÅRET TIL REVONGAN - 2020/2021

I starten på barnehageåret står tilvenning, og det å bli kjent og trygge på hverandre i fokus. Barna skal bli godt kjent med rutinene våre, og bli trygg på dagsrytmen. Vi er hovedsakelig på barnehagen i denne perioden, eller i nærområdet der barna er trygge slik at de blir godt kjent. Etter hvert som tryggheten voksen går vi på lengre turer.

Barna skal i løpet av året bli godt kjent med dyrene våre, hva de heter, og hva de ulike dyrene sier. Barna får være med på mat og stell, og øve seg på å være i fjøset og håndtere enkelt utstyr. Trygghet står sentralt her også, slik at barna får gode opplevelser med å være i fjøset og med dyr. Vi skal også på kjennskap til både traktor, og våronn med såing og innhøsting – som er en viktig del av gårdslivet.

Turer hører med til friluftslivet, og vi vil bruke Bjørnehiet og Trollskogen en god del til dette formålet. Vi drar også ut på trilleturer i nærmiljøet for å se hva som finnes der. Vi skal også ta friluftslivet med oss inn dette året, og legge opp til rollelek med fiske, samt ferdsel i skog og mark. Naturmaterialer for å bruke i ulike formings – og sanseaktiviteter vil også være noe Revongan skal få god kjennskap til. Innhøsting av bær, og tilberedelse av disse vil vi også ta for oss dette året, samt at barna skal få erfaring med mat lagd på bålet.