Ulvongan

Ulvongan - 2-3 åringene våre

Ulvongan er den mellomste gruppa på barnehagen som består barna født i 2017 og 2018, og vår base er oppe på Ulvehiet. Vi befinner oss imidlertid mye ute, og legger stor vekt på å introdusere barna for gode friluftsopplevelser i trygge rammer. Omsorg og trygghet er viktig for denne barnegruppa, samtidig som man skal forsøke å øve på å bli selvstendig. Vi legger opp til læring igjennom hverdagsaktiviteter som f.eks. påkledning og smøring av mat, og samtidig vise viktigheten av å hjelpe hverandre.

Relasjonsbygging mellom voksne – barn, og barn – barn er viktig, og vi jobber kontinuerlig for å fremme trygge, gode relasjoner og vennskap. Å være i et fellesskap der alle er like mye verdt, og alle bidrar med det de kan er viktig for oss. Vi legger opp til mye samspill, lek og utforsking, og skal skape nysgjerrige barn som er delaktige i den gode samtalen, og alle barn skal oppleve fellesskap, glede og humor i sin barnehagehverdag. Vi jobber hele tiden med at hvert enkelt barn skal få utvikle seg, og ta i bruk sine kunnskaper og ferdigheter for å oppleve mestring.

Vi drar mye på tur, enten til fots eller med minibussen vår. Vi skal oppleve mye spennende i nærmiljøet vårt, og legger opp til mange friluftsopplevelser i skog og mark. Her får barna trent godt på sine grovmotoriske ferdigheter. Barna har sin egen tursekk med på tur, og vi øver oss på enkle trafikkregler. Vi vil også ha mye fokus på naturmaterialer gjennom hele året, det meste finner jo vi ute i naturen! Mat på bålet lager vi året rundt. Vi har egne friluftsuker hver tredje uke.

Vi skal være mye på gården, og bli enda bedre kjent med livet på gården og bonden året rundt. Vi tar fatt på ulike oppgaver gjennom sesongene, som såing, høsting, sylting og stell. Dyrene vi har på gården vil få vårt fokus igjennom hele året, og vi har gårdsuke hver tredje uke. Vi vil også ha stort fokus på å lære oss hvor maten kommer ifra. Bærekraftig utvikling er viktig for oss, og vi legger vekt på å være miljøbevisste. Kildesortering der barna selv er delaktige er en måte å gjøre dette på, og vi vil ta godt vare på naturen som vi ferdes i for å skape gode holdninger til miljøet.ÅRET TIL ULVONGAN - 2020/2021

Vi vil gjennom dette året ha fokus på å utforske og oppdage sammen, både på gården og i naturen. Vi skal skape et godt felleskap der alle føler seg viktig.

Vi skal høste av vekster vi har sådd både i åker og drivhus, og vi skal plukke frukt og bær. Vekstene vil vi sylte, eller lage ulike matretter av, slik at barna får smake det de selv har vært med og høstet.

Vi skal stelle godt med dyrene våre, og lære de enda bedre å kjenne. Vi legger opp til rideturer for alle som ønsker det på hestene våre, kaniner skal luftes og stelles, samt at vi sanker egg fra hønene våre for å benytte til matlaging. Vi ønsker at barna skal utvikle empati igjennom dyrestell, og få et godt innblikk i livet til bonden gjennom å følge med på høsting, våroinn og andre aktiviteter på gården.

Vi skal ha mange gode friluftsopplevelser, og legger opp til turer i nærmiljøet og med bussen vår. Mye av varmmaten vår vil vi tilberede på bålpanna vår, eller bålet ute på tur. Vi skal også bli kjent med dyrene som finnes i skogen, og se etter enkle sportegn i naturen. Naturlekeplassen vår ved Bjørnehiet vil bli flittig brukt.

Vi vil være miljøengasjerte igjennom hele året, og har kildesortering og å ta vare på naturen som hovedfokus. Barna skal også få ta i bruk nettbrett, for å få kjennskap til digitale verktøy, og vi vil jobbe med enkle former for teknikk, tekst - og bildeskaping. (Klippe, lime, forme)

Vi har samlingsstunder hver dag, og her vil vi ha fokus på kjente og kjære sanger, dyr og eventyr.