Våre vedtekter

VEDTEKTER FOR STIKLESTAD GÅRDS- OG FRILUFTSBARNEHAGE A/S

1. Navn

Barnehagens navn er Stiklestad Gårds- og Friluftsbarnehage, og drives som et A/S.

Hanne Marte Nervik Myrvold og Tom Anders Hansen er eiere av barnehagen.


2. Formål
Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Lov om barnehager §1:

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.»

3. Forvaltnings- og styringsverk
Kommunen har det overordnede ansvar for tilsyn av barnehagen, jfr. § 53 i barnehageloven.

Barnehagen har et eget samarbeidsutvalg og foreldreråd.

Foreldrerådet består av alle foreldre og foresatte til barna i barnehagen.
Jfr. Lov om barnehager § 4 og forskriftenes pkt. 1.

Samarbeidsutvalget skal ha 5 representanter. Representert med to fra foreldrene, to fra ansatte og en fra eier.  Foreldre- og ansatte representantene velges for ett år, og eier representantene for to år. Jfr. Lov om barnehager § 4 og forskriftenes pkt. 2.

4. Opptaksmyndighet
I Verdal kommune er det en samordnet opptaksprosess. Alle godkjente barnehager skal samarbeide om opptak av barn. Jfr. Lov om barnehager § 17.

Innstilling blir gjort av styrer.

5. Opptak av barn og oppsigelsesfrist. 
Hovedopptak av barn i barnehage er om våren. Styrer kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess


Det tas inn barn i den alderen barnehagen til enhver tid er godkjent for.Ved opptak tas det hensyn til gruppesammensetning. Barnegruppen settes sammen ut fra en helhetsvurdering av barns alder, kjønn, bemanning, lokaler og miljø.

Opptakskriterier

a)     Barnehageloven §18 Prioritet ved opptak

  • Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
  • Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernloven §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerdeledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage
  • Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.

b)     Søsken av barn som har plass i barnehagen.

c)     Ansattes barn.

Oppsigelse
Oppsigelse av plassen skal sendes skriftlig til styrer med 2 måneders varsel, som er gjeldende fra den 1. i neste måned. For plass som sies opp med virkning etter 1.april, må det betales ut barnehageåret.

6. Åpningstider
Barnehagens åpningstid er 06.30-16.45. Barnehagen er stengt lørdager. Julaften, nyttårsaften, og onsdag før påske, stenges barnehagen kl. 12.00.

Dersom det er 5 barn eller mindre som trenger plass disse dagene, og dagene ellers i julen samt dagene før påske, holdes barnehagen stengt.

Åpningstider i uken før og etter sommerstengt, uke 27, 28 og 32, samt i jule- og påskeuken vil barnehagen ha åpent utfra behov, men innenfor barnehagens ordinære åpningstid. 

Barnehagen vil i løpet av året ha 6 planleggingsdager. Da er barnehagen stengt.   

Ved ledig kapasitet kan det kjøpes enkelt dager, til kr. 300 kr. pr. dag.

Barnehageruta fastsettes av SU.

7. Ferie. 
Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av skolens sommerferie, minimum 3 uker skal være sammenhengende. Foresatte bes melde i fra på fastsatt skjema i god tid og senest 15.april. Dersom dette ikke blir gjort, vil ferie bli satt opp av styrer.

Barnehagen stenges ukene 29, 30 og 31.

Årets skolestartere og andre barn som slutter til sommeren har barnehageplass til og med 31. juli. De må da ta ferien sin før 31.juli det året de begynner på skolen/slutter.

 8. Foreldrebetaling.
Foreldrebetalingens satser skal ikke settes høyere enn maksimalgrensen som er fastsatt av Stortinget. Den gjelder for alle barnehager.

Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3. (Kommunen gir kompensasjon for søskenmoderasjon)

Ved for sen henting av barnet har daglig leder og styrer fullmakt til å pålegge tilleggsbetaling, pålydende 175 kr. pr. påbegynte halvtime.                              

Betaling skal skje innen 1. i hver måned. Dersom betaling uteblir vil og det ikke foreligger avtale om betalings utsettelse, vil det føre til tap av barnehageplassen etter 2 måneder.                  

Kosten er selvfinansierende. 

 9. Foreldremøter
Det vil bli avholdt to foreldremøter i løpet av barnehageåret. Foreldrerådet kan også arrangere foreldremøter.

Alle vil bli innkalt til foreldresamtaler to ganger i året, og ellers ved behov.

10. Årsplan
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er en forpliktende ramme for barnehagens virksomhet.

Årsplanen skal gi oversikt over den pedagogiske virksomheten i barnehagen barnehageåret. Den utarbeides i samarbeid med foreldre/ foresatte, og behandles deretter i samarbeidsutvalget.

11. Leke- og oppholdsareale
Leke- og oppholdsareale pr. barn er minimum:

4 m2 for barn over 3 år

5,3 m2 for barn under 3år


12. Intern kontroll- Helse, miljø og sikkerhet.
Det skal etableres intern kontroll system.

Barnehagen plikter å ha en systematisk oppfølging av de krav som til enhver tid er gjeldende. Styrer og eier har ansvar for drift av systemet.


13. Avvikling av barnehagen.

Eier kan bestemme at barnehagedriften nedlegges. Om det skjer skal samarbeidsutvalget varsles innen 31. desember året før nedleggelse.


14. Vedtektsendring.

Vedtektene kan endres av eier.

 

 

Vedtektene ble sist endret 1. juli 2021.