Våre vedtekter

VEDTEKTER FOR STIKLESTAD GÅRDS- OG FRILUFTSBARNEHAGE A/S

1. Navn

Barnehagens navn er Stiklestad Gårds- og Friluftsbarnehage, og drives som et A/S.
Hanne Marte Nervik Myrvold og Tom Anders Hansen er eiere av barnehagen.


2. Formål

Virksomhetens formål er å eie og drive barnehagen på Stiklestad i Verdal kommune.

Den skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitets muligheter i nært samarbeid og forståelse med barnas hjem. Gård- og friluftsliv vil vektlegges, men andre fagområder vil også ha sin plass i virksomheten.

3. Forvaltnings- og styringsverk

Kommunen har det overordnede ansvar for tilsyn av barnehagen, jfr. § 10 i barnehageloven.

Barnehagen har et eget samarbeidsutvalg og foreldreråd.

Foreldrerådet består av alle foreldre og foresatte til barna i barnehagen.
Jfr. Lov om barnehager § 4 og forskriftenes pkt. 1.

Samarbeidsutvalget skal ha 6 representanter. Representert med to fra foreldrene, to fra ansatte og en fra eier.  Foreldre- og ansatte representantene velges for ett år, og eier representantene for to år. Jfr. Lov om barnehager § 4 og forskriftenes pkt. 2.

4. Opptaksmyndighet

I Verdal kommune er det en samordnet opptaksprosess. Alle godkjente barnehager skal samarbeide om opptak av barn. Jfr. Lov om barnehager § 12.

Innstilling blir gjort av styrer.

5. Opptak av barn og oppsigelsesfrist.  

Hovedopptak av barn i barnehage er om våren, frist for søknad om plass kunngjøres i lokalavisene.

Det tas inn barn i den alderen barnehagen til enhver tid er godkjent for.

Fortrinnsrett:

For barn med funksjonshemming, etter sakkyndig vurdering
jfr. Lov om barnehager § 9.

Ved opptak tas det også hensyn til gruppe sammensetning (barnas alder, kjønn, oppholdstid                m.m.).

Skriftlig uttalelse fra PPT, helse og sosial kontor om særlig behov for opphold i barnehage. 

Ansattes barn.

Søsken av barn som har plass i barnehagen.

Familiens totale situasjon, helse- og forsørgerforhold, kontakt- og lekemuligheter, bo og trafikkforhold.

Barnet beholder plassen fram til skolestart eller til plassen sies opp skriftlig.

Oppsigelse av plassen skal sendes skriftlig til styrer med 2 måneders varsel, som er gjeldende fra den 1. i neste måned. For plass som sies opp med virkning etter 1.april, må det betales ut barnehageåret.

6. Åpningstider.

Barnehagens åpningstid er 06.30-16.45. Barnehagen er stengt lørdager. Julaften, Nyttårsaften, og onsdag før påske, stenges barnehagen kl.12.00.

Dersom det er 5 barn eller mindre som trenger plass disse dagene og dagene ellers i julen samt dagene før påske holdes barnehagen stengt.

Åpningstider i uken før og etter sommerstengt, uke 28 og 32, samt i jule- og påskeuken vil barnehagen ha åpent utfra behov, men innenfor barnehagens ordinære åpningstid. 

Barnehagen vil i løpet av året ha 6 planleggingsdager. Da er barnehagen stengt.   

Ved ledig kapasitet kan det kjøpes enkelt dager, til kr. 250 kr. pr. dag.

Barnehageruta fastsettes av daglig leder og styrer.

7. Ferie. 

Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av skolens sommerferie, minimum 3 uker skal være sammenhengende. Foresatte bes melde i fra på fastsatt skjema i god tid og senest 15.april. Dersom dette ikke blir gjort, vil ferie bli satt opp av styrer.

Barnehagen blir stengt 3 uker om sommeren.
Årets skolestartere har barnehageplass til og med 31. juli. De må da ta ferien sin før 31.juli det året de begynner på skolen.

 8. Foreldrebetaling.

Foreldrebetalingens satser skal ikke settes høyere enn maksimalgrensen som er fastsatt av Stortinget. Den gjelder for alle barnehager.

Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3. (Kommunen gir kompensasjon for søskenmoderasjon)

Ved for sein henting av barnet har daglig leder og styrer fullmakt til å pålegge tilleggsbetaling, pålydende 175 kr. pr. påbegynte halvtime.                              

Betaling skal skje innen 1. i hver måned. Dersom betaling uteblir vil og det ikke foreligger avtale om betalings utsettelse, vil det føre til tap av barnehageplassen etter 2 måneder.                  

Kosten er selvfinansierende. 

 9. Foreldremøter

Det vil bli avholdt to foreldremøter i løpet av barnehageåret. Foreldrerådet kan også arrangere foreldremøter.

Alle vil bli innkalt til foreldresamtaler to ganger i året, og ellers ved behov.

Foreldre som har barn i barnehagen forplikter seg til å delta på dugnadsarbeid.

10. Årsplan

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er en forpliktende ramme for barnehagens virksomhet.

Årsplanen skal gi oversikt over den pedagogiske virksomheten i barnehagen barnehageåret. Den utarbeides i samarbeid med foreldre/ foresatte, og behandles deretter i samarbeidsutvalget.

11. Leke- og oppholdsareale

Leke-og oppholdsareale pr. barn er minimum:

4 m2 for barn over 3 år

5,3 m2 for barn under 3år

12. Intern kontroll- Helse, miljø og sikkerhet.

Det skal etableres intern kontroll system.

Barnehagen plikter å ha en systematisk oppfølging av de krav som til enhver tid er gjeldende. Styrer og eier har ansvar for drift av systemet.

13. Avvikling av barnehagen.

Eier kan bestemme at barnehagedriften nedlegges. Om det skjer skal samarbeidsutvalget varsles innen 31. desember året før nedleggelse.

14. Vedtektsendring.

Vedtektene kan endres av eier.